ALGEMENE VOORWAARDEN VSN Consultancy

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.mediumsconsultancy.nl (de Website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De Website Mediumsconsultancy platform voor spirituele hulpverlener, waarin consulenten hun diensten telefonisch/online aanbieden aan cliënten.

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat u de Website gebruikt, stemt u ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 – Algemeen

1.       De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.

2.       Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.mediumsconsultancy.nl.

3.       Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Gebruiksregels van de Website

1.        U mag de Website niet zo gebruiken dat u daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

2.        U mag het volgende niet via de Website verspreiden:

–         Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

–         Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;

–         Ongevraagde reclame (spam);

–         Foute of misleidende informatie;

–         Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

3.        U mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.

4.       Personen onder de 18 jaar zijn uitgesloten voor het gebruik van de website www.mediumsconsultancy.nl

5.        U zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal u deze gegevens niet misbruiken.

6.        U mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld. Tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven is door VSN Consultancy.

7.       Als u melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kunt u een bericht sturen naar info@mediumsconsultancy.nl.

Artikel 3 – Het platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waar Consulenten en Cliënten met elkaar in contact kunnen komen. VSN Consultancy is daarom niet verantwoordelijk voor de adviezen van de Consulent in welke aard dan ook . VSN Consultancy is ook geen partij bij de overeenkomsten tussen Consulenten en Consumenten . Als er een conflict ontstaat tussen Consulent en Consument , moeten zij dat conflict zelf oplossen.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Website

1.       Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.

2.       Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.

3.       Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website .

Artikel 5 – Gebruikersaccount

1.        u  moet de inloggegevens van uw account afschermen voor anderen.  u  moet uw wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met uw account, door u gedaan wordt of onder uw toezicht gebeurt.

2.       Als u denkt of weet dat uw account misbruikt wordt, moet u dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 – Prijzen en betaling

1.    Voor de telefoongesprekken wordt er betaald via servicenummers: 0909 0133,        0907 37042 of Credits. U kunt de Credits kopen via de Website.  Alle tarieven staan op de website vermeld. Mogelijk berekent uw telecomprovider extra kosten als u mobiel belt. Hiervoor verwijzen u naar uw mobiele telecomprovider.

2.    Credits zijn een jaar vanaf het moment van aankoop geldig.

3.    Terugbetaling of vergoeding van geleverde diensten is uitgesloten.

 

Artikel 7 – Uitsluiting

Als wij vinden dat u de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij u uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen u ook (deels) uitsluiten van de Dienst als u niet op tijd of helemaal niet betaalt.

We kunnen u bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

•          Uw account te verwijderen;

•          onderdelen van de Dienst voor u te blokkeren.

Artikel 8 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.  u  w persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

Artikel 9 – Overige bepaling

1.    VSN Consultancy heeft een platform dat een netwerk en diensten levert aan Consulenten zodat zij hun diensten telefonisch/online kunnen aanbieden aan consumenten. VSN Consultancy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diensten, adviezen dan wel consulten die worden gegeven door de Consulenten. Al onze Consulenten werken op basis van ZZP of freelance.

2.    VSN Consultancy en de consulenten op de website www.mediumsconsultancy.nl zijn geen vervanging voor een behandeling of bezoek aan uw huisarts en/of specialist. Wij adviseren u daarom altijd uw huisarts en/of specialist te bezoeken bij medische vragen. De consulenten op deze website doen geen uitspraken op medisch vlak.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

1.       directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;

2.       directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;

3.       schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 11 – Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

1.       Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:

–         niet-exclusief;

–         kosten- en rechtenvrij;

–         overdraagbaar;

–         wereldwijd.

2.       Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:

–         je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of

–         je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.

3.       U mag  de inhoud van de Website www.mediumsconsultancy.nl , waaronder mee begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, en logo’s niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook. De informatie op deze website mag door de gebruiker uitsluitend zelf gebruikt worden.

Artikel 13 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd om over het geschil te oordelen.

KVK: 68912064